Podział wg zakładek

Edytor PDF umożliwia podział dokumentu PDF tylko wg zakładek pierwszego poziomu. Dla każdej z nich zostanie utworzony jeden nowy dokument.

Aby podzielić dokument PDF wg zakładek:

 1. Otwórz dokument w Edytorze PDF i wybierz Plik > Podziel dokument...
 2. W otwartym oknie dialogowym:
  1. określ Metoda dzielenia > Wg zakładek (tylko dla pierwszego poziomu).
  2. Wybierz format nazw z listy rozwijanej Nazwa pliku:
   • Taka sama, jak nazwa zakładki nadaje nowym dokumentom nazwy odpowiadające zakładkom. Domyślnie nazwy nowych dokumentów są numerowane. Włącz numerację przed lub za nazwą i określ liczbę cyfr.

    Np. parametry „Numeracja: Po nazwie, Liczba cyfr: 3” spowodują wygenerowanie następujących nazw: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf itd., gdzie Introduction, Chapter_1, Chapter_2 to nazwy zakładek.
    Usunięcie zaznaczenia Dodaj numerację spowoduje wyłączenie numeracji.
   • W razie potrzeby użyj Nazwa własna, aby zmienić nazwę dokumentu.  Nazwy wszystkich nowych dokumentów mają dodany na końcu numer zapewniający ich niepowtarzalność. Włącz numerację przed lub za nazwą i określ liczbę cyfr.

    Np.parametry „Nazwa: Document, Numeracja: Po nazwie, Liczba cyfr: 3” spowodują wygenerowanie następujących nazw: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf itd.
    Domyślnie jest używana nazwa dokumentu źródłowego.
  3. Nowe dokumenty możesz zapisać w folderze zawierającym dokument źródłowy lub w innym miejscu.

   Załączone pliki zostaną wysłane do osobnego folderu o nazwie Załączniki w tym samym katalogu. Zakładki nie zostają przeniesione do nowych dokumentów.
 3. Kliknij Podziel.

Po zakończeniu podziału w nowym oknie zostanie otwarty folder zawierający nowe pliki.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.