Zapisywanie wyników za pomocą wiersza poleceń

Wymaga odpowiedniej licencji programu ABBYY FineReader.

Zapisywanie wyników konwersji za pomocą wiersza poleceń przy uruchamianiu programu

Aby przekonwertować zeskanowane dokumenty, pliki PDF i/lub pliki graficzne na edytowalne formaty i zapisać wyniki, wykonaj następujące polecenie:

FineCmd.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands> <OtherCommands>

FineCmd.exe

Ścieżka do pliku FineCmd.exe w folderze instalacyjnym programu.

Jeśli pełna ścieżka do pliku zawiera spacje, należy ją ująć w cudzysłów.

<ImageSourceCommands> — dokumenty źródłowe do rozpoznawania Więcej informacji znajduje się w sekcji Parametry wiersza poleceń do konwersji dokumentów.
<RecognitionCommands> — parametry rozpoznawania Więcej informacji znajduje się w sekcji Parametry wiersza poleceń do konwersji dokumentów.
<ExportCommands> — zapisywanie wyników /out Out.Ext

Out.Ext to ścieżka do pliku zawierającego wyniki rozpoznawania, a .Ext oznacza rozszerzenie pliku. Jeśli plik o danej nazwie już istnieje, to zostanie zmodyfikowany.


Listę obsługiwanych formatów plików można znaleźć w sekcji Obsługiwane formaty dokumentów.

<OtherCommands> /report ReportFile Tworzy raport dotyczący zakończonego zadania konwersji.  ReportFile to ścieżka do pliku raportu.

Przykładowe polecenie:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineCmd.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile

Powyższe polecenie spowoduje konwersję i zapisanie pliku w języku francuskim o nazwie Document1.pdf do pliku o nazwie Result.docx przez Edytor OCR. Ponadto zostanie utworzony plik raportu o nazwie ReportFile.

Zapisywanie wyników porównywania za pomocą wiersza poleceń przy uruchamianiu programu

Aby porównać dwie wersje dokumentu i zapisać wynik, wykonaj następujące polecenie:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands> <ExportCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe to ścieżka do pliku Comparator.exe w folderze instalacyjnym programu.
<ImageSourceCommands> — dokumenty do porównania Więcej informacji znajduje się w sekcji Parametry wiersza poleceń do porównywania dokumentów.
<ComparisonCommands> — ustawienia porównywania Więcej informacji znajduje się w sekcji Parametry wiersza poleceń do porównywania dokumentów.
<ExportCommands> — zapisywanie wyników /saveFile:Out.Ext

Out.Ext to ścieżka do pliku zawierającego wyniki porównywania, a .Ext oznacza rozszerzenie pliku. Jeśli plik o danej nazwie już istnieje, to zostanie zmodyfikowany.


Rozszerzenie pliku powinno się zgadzać z formatami trybu zapisu wyników.


Listę obsługiwanych formatów można znaleźć w sekcji Obsługiwane formaty dokumentów.

/saveMode:SaveMode

Tryb zapisu wyników porównywania. Zamień „SaveMode” na jeden z poniższych parametrów:

  • PdfDocument1 — zapisuje pierwszy dokument w formacie PDF i każdą różnicę oznacza za pomocą komentarza;
  • PdfDocument2 — zapisuje drugi dokument w formacie PDF i oznacza każdą różnicę za pomocą komentarza;
  • Word — zapisuje listę różnic w postaci tabeli w dokumencie programu Microsoft Word.

Przykładowe polecenie:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

To polecenie spowoduje porównanie dokumentów w języku francuskim Document1.pdf i Document2.pdf. Program automatycznie zdecyduje, czy zastosować OCR, czy wykorzystać istniejący tekst z dokumentu PDF. ABBYY Porównaj dokumenty zignoruje wszystkie różnice interpunkcyjne, nie pogrupuje znalezionych różnic oraz zapisze wyniki porównywania w pliku o nazwie Comparison.docx (w formie tabeli).

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.