Zadania automatyczne

(dotyczy tylko produktu ABBYY FineReader Corporate)

W programie ABBYY FineReader dokumenty można przetwarzać przy użyciu wbudowanych oraz niestandardowych zadań automatycznych. Zadaniami można zarządzać w oknie dialogowym Menedżer zadań….

  • Aby otworzyć okno dialogowe Menadżer zadania, kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer zadań… lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+T.

Pasek narzędzi u góry okna Menadżer zadania zawiera przyciski do tworzenia, modyfikowania, kopiowania, usuwania, importowania i eksportowania zadań.

Aby zacząć przetwarzać dokument przy użyciu wybranego zadania, uruchom zadanie na karcie Moje zadania w oknie Zadanie.

Zobacz również:

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.