Zapisywanie w formacie PDF

PDF to powszechnie wykorzystywany format dokumentów. Dokumenty w tym formacie wyglądają tak samo na różnych komputerach, mogą być chronione hasłem oraz doskonale nadają się do przechowywania w archiwach elektronicznych.

Aby zapisać tekst w formacie PDF:

 • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybierz polecenie Zapisz jako dokument PDF…. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij polecenie Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ. Można też w menu Plik kliknąć polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybrać opcję Dokument PDF.

Podpowiedź: Dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, przejdź na kartę Zapisywanie, a następnie kliknij kartę PDF.

Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Domyślny rozmiar papieru

Z listy rozwijanej można wybrać rozmiar papieru, który będzie używany do zapisu w formacie PDF.

Tryb zapisu

W zależności od planowanego sposobu ponownego użycia dokumentu elektronicznego, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

 • Tylko teksty i grafika

Wybór tej opcji pozwala na zapisanie tylko rozpoznawanego tekstu i związanych z nim obrazów. Będzie można przeszukiwać stronę, a rozmiar pliku PDF będzie niewielki. Wygląd dokumentu wynikowego może różnić się nieznacznie od oryginału.

 • Tekst na tle obrazu strony

Wybór tej opcji umożliwia zapisanie tła i grafiki oryginalnego dokumentu oraz umieszczenie nad nimi rozpoznanego tekstu. Zwykle ten typ pliku PDF wymaga więcej miejsca na dysku niż typ Tylko teksty i grafika. Utworzony dokument PDF można przeszukiwać. W niektórych przypadkach wygląd utworzonego dokumentu może różnić się nieznacznie od oryginału.

 • Tekst pod graficznym obrazem strony

Wybór tej opcji umożliwia zapisanie całego obrazu strony jako obrazu i umieszczenie pod nim rozpoznanego tekstu. Opcji tej należy użyć w celu utworzenia dokumentu, który będzie wyglądał tak samo jak oryginał, ale ma być w pełni przeszukiwalny.

 • Tylko rysunki

Wybór tej opcji pozwala na zapisanie dokładnego obrazu strony. Ten typ dokumentu PDF nie będzie widocznie różnił się od oryginału, ale nie będzie go można przeszukiwać.

W zależności od wybranego trybu zapisu dostępne będą niektóre z poniższych opcji:

 • Zachowaj kolor tekstu i tła

Wybierz tę opcję, jeśli podczas zapisu w formacie PDF kolor czcionek i tła mają zostać zachowane.

 • Zachowaj nagłówki i stopki

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków i stopek w dokumencie wynikowym.

 • Utwórz spis treści

Wybierz tę opcję, aby utworzyć spis treści z nagłówków w dokumencie.

 • Dodaj znaczniki PDF

Wybierz tę opcję, aby dodać znaczniki PDF do dokumentu PDF.

Oprócz tekstu i obrazów pliki PDF mogą zawierać informacje o strukturze dokumentu, takie jak części logiczne, obrazy i tabele. Te informacje są zakodowane w znacznikach PDF. Plik PDF ze znacznikami PDF może być dopasowywany do różnych rozmiarów ekranu i dobrze się wyświetla na urządzeniach przenośnych.

 • Skompresuj obrazy przy użyciu technologii MRC

Wybierz tę opcję, aby zachować wizualną jakość tekstu i obrazów w wysoce skompresowanym dokumencie.

 • Użyj technologii ABBYY PreciseScan, aby wygładzić znaki na obrazie

Wybierz tę opcję, aby wygładzić znaki w dokumencie przy użyciu technologii PreciseScan firmy ABBYY.

Ustawienia obrazu

Jeśli tekst zawiera dużo grafik lub zostanie wybrana opcja zapisania obrazu strony wraz z rozpoznanym tekstem, to utworzony plik może być bardzo duży. W celu ustawienia rozmiaru pliku i jakości grafik, użyj opcji z listy rozwijanej Ustawienia obrazu:

 • Wysoka jakość (wydruk)

Wybierz tę opcję, aby zachować jakość grafik lub obrazu strony. Rozdzielczość obrazu źródłowego zostanie zachowana.

 • Zbalansowany

Wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar pliku PDF i jednocześnie utrzymać dość wysoką jakość grafik lub obrazu strony.

 • Zmniejszony

Wybierz tę opcję, aby otrzymać plik PDF o niewielkim rozmiarze. Rozdzielczość grafik i obrazu strony zostanie zmniejszona do 300 dpi, co będzie miało wpływ na ich jakość.

 • Niestandardowa…

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz użyć własnych ustawień grafiki i obrazu strony w oknie dialogowym Ustawienia użytkownika.

Podpowiedź: jeśli nie ma potrzeby zachowania grafik w rozpoznanym tekście, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj obrazy.

Ustawienia czcionki

Zapisując tekst w formacie PDF można wykorzystać zarówno czcionki Adobe jak i zainstalowane w systemie Windows. Aby określić zestaw czcionek, jaki ma zostać użyty, z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj czcionek predefiniowanych

W pliku PDF zostaną użyte czcionki Adobe, np.: Times New Roman, Arial, Courier New.

 • Użyj czcionek Windows

W pliku PDF zostaną użyte czcionki zainstalowane w systemie Windows.

Aby osadzić czcionki w dokumencie PDF, zaznacz opcję Osadzone czcionki. Zagwarantuje to, że czcionki dokumentu będą wyglądały tak samo na wszystkich komputerach, ale kosztem zwiększenia rozmiaru pliku. Opcja Osadzone czcionki jest dostępna tylko, gdy zaznaczona jest opcja Tylko teksty i grafika lub Tekst na tle obrazu strony.

Ustawienia zabezpieczeń PDF

W celu zabezpieczenia dokumentu PDF przed nieuprawnionym otwarciem, drukowaniem lub edycją można użyć haseł. Aby zmienić ustawienia zabezpieczeń PDF, kliknij przycisk Ustawienia zabezpieczeń PDF… i wybierz sposób ochrony dokumentu w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone.

 • Hasło otwarcia dokumentu

To hasło zabezpiecza dokument PDF przed otwarciem przez nieupoważnione osoby. Użytkownik będzie mógł otworzyć dokument pod warunkiem wprowadzenia hasła określonego przez autora dokumentu.

Aby ustawić hasło dla dokumentu:

 1. Wybierz opcję Żądanie hasła przy otwieraniu dokumentu.
 2. Kliknij przycisk .
 3. W oknie dialogowym Wprowadź hasło otwarcia dokumentu wprowadź hasło i je zatwierdź.

Wprowadzone hasło będzie wyświetlane w postaci kropek w polu Hasło otwarcia dokumentu w oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń PDF.

 • Hasło dostępu

To hasło zabezpiecza dokument PDF przed edycją i drukowaniem przez nieupoważnione osoby, jak również przed kopiowaniem jego zawartości do innej aplikacji. Użytkownik będzie mógł wykonać powyższe działania pod warunkiem wprowadzenia hasła określonego przez autora dokumentu.

 1. Wybierz opcję Ograniczenie drukowania i edycji dokumentu oraz ustawień zabezpieczeń.
 2. Kliknij przycisk .
 3. w oknie dialogowym Wprowadź hasło dostępu wprowadź hasło i je zatwierdź.

Wprowadzone hasło będzie wyświetlane w postaci kropek w polu Hasło dostępu w oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń PDF.

Następnie wybierz działania, na które chcesz zezwolić użytkownikom korzystającym z dokumentu PDF. Ograniczenia działań określane są w grupie Ustawienia dostępu.

 1. Lista rozwijana Drukowanie dozwolone umożliwia zezwalanie i ograniczanie drukowania dokumentu.
 2. Lista rozwijana Dozwolone zmiany umożliwia zezwalanie i ograniczanie edycji dokumentu.
 3. Zaznaczenie opcji Zezwalaj na kopiowanie tekstu, obrazów i innej zawartości umożliwia kopiowanie zawartości dokumentu PDF (tekstu i obrazów) do schowka. Aby ograniczyć takie działania, upewnij się, że ta opcja jest niezaznaczona.
 4. Zaznaczenie opcji Zezwalaj czytnikom ekranu czytać tekst umożliwia kopiowanie zawartości dokumentu PDF (tekstu i obrazów) do schowka. Aby ograniczyć takie działania, upewnij się, że ta opcja jest niezaznaczona.
 • Poziom szyfrowania

Lista rozwijana Poziom szyfrowania umożliwia ustawienie rodzaju szyfrowania dla dokumentu zabezpieczonego hasłem.

 1. Niskie (40 bit) – kompatybilne z programem Acrobat w wersji 3.0 lub wyższej Wybór tej opcji powoduje zastosowanie niskiego 40-bitowego poziomu szyfrowania opartego na standardzie RC4.
 2. Wysokie (128 bit) – kompatybilne z programem Acrobat w wersji 5.0 lub wyższej Wybór tej opcji powoduje zastosowanie wysokiego, 128-bitowego poziomu szyfrowania opartego na standardzie RC4. Niemniej jednak użytkownicy wcześniejszych wersji programu Acrobat nie mogą otwierać dokumentów PDF z tym poziomem szyfrowania.
 3. Wysokie (128-bit AES) – kompatybilne z programem Acrobat 7.0 Wybór tej opcji powoduje zastosowanie wysokiego, 128-bitowego poziomu szyfrowania opartego na standardzie AES. Niemniej jednak użytkownicy wcześniejszych wersji programu Acrobat nie mogą otwierać dokumentów PDF z tym poziomem szyfrowania.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.