Praca grupowa w sieci lokalnej

Program ABBYY FineReader udostępnia narzędzia i funkcje do wspólnego przetwarzania dokumentów w sieci LAN. Użytkownicy mogą używać tych samych języków niestandardowych oraz ich słowników.

Aby udostępnić słowniki i języki użytkownika wielu użytkownikom:

 1. Utwórz/otwórz dokument programu ABBYY FineReader oraz wybierz odpowiednie opcje skanowania i rozpoznawania OCR.
 2. Wskaż folder, w którym mają być przechowywane słowniki użytkownika. Folder ten powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników sieci.

Uwaga: Domyślnie słowniki użytkownika znajdują się w folderze %Profilużytkownika%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

W komputerach z systemem Windows XP domyślna ścieżka to %Profilużytkownika%\Dane aplikacji\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Aby określić folder:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje…, aby otworzyć okno dialogowe Opcje, a następnie przejdź do karty Zaawansowane i kliknij przycisk Słowniki użytkownika….
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, kliknij przycisk Przeglądaj… i wybierz folder.
 3. Zachowaj swoje wzorce użytkownika oraz języki w pliku *.fbt:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje…, a następnie w oknie dialogowym Opcje przejdź do karty Rozpoznane.
  2. W grupie Wzorce i języki użytkownika kliknij przycisk Zapisz do pliku….
  3. W oknie dialogowym Zapisz opcje podaj nazwę pliku *.fbt oraz folderu, w którym będzie on przechowywany. Folder ten powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników sieci.
 4. Od tej pory inni użytkownicy będą mieli dostęp do języków i słowników użytkownika. Aby go uzyskać, muszą załadować plik *.fbt utworzony w kroku 3 i podać ścieżkę do folderu z niestandardowymi słownikami utworzonymi w kroku 2.

Ważne! W celu uzyskania dostępu do słowników, wzorców oraz języków użytkownika, użytkownicy muszą posiadać prawa do odczytu oraz zapisu w folderze, w którym przechowywane są odpowiednie pliki.

Listę dostępnych języków użytkownika można wyświetlić w oknie dialogowym Edytor języka, klikając w menu Narzędzia polecenie Edytor języków…. Lista języków znajduje się w obszarze Języki zdefiniowane przez użytkownika.

Jeśli kilku użytkowników korzysta z języka użytkownika, jest on dostępny w trybie „tylko do odczytu” i nie można zmieniać jego właściwości. Można jednak dodawać i usuwać słowa.

Gdy słownik jest edytowany przez jakiegoś użytkownika, jest on dostępny dla pozostałych użytkowników w trybie „tylko do odczytu”, czyli mogą oni używać tego słownika do wykonywania OCR oraz sprawdzania pisowni, ale nie mogą dodawać ani usuwać słów.

Wszystkie zmiany dokonane w słowniku przez użytkownika będą dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy wybrali folder, w którym przechowywany jest określony słownik. W celu zastosowania zmian konieczne jest ponowne uruchomienie programu ABBYY FineReader.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.