Wstępne przetwarzanie obrazu

Zniekształcone wiersze tekstu, przekosy, szum oraz inne usterki typowe dla skanowanych obrazów i zdjęć cyfrowych mogą obniżyć jakość rozpoznawania. Program ABBYY FineReader może usunąć te defekty automatycznie oraz umożliwia usunięcie ich ręcznie.

Automatyczne przetwarzanie wstępne obrazu

Program ABBYY FineReader zawiera kilka funkcji wstępnego przetwarzania obrazu. Jeśli są włączone, program automatycznie określa sposób poprawy jakości obrazu, biorąc pod uwagę jego typ, oraz stosuje wszystkie niezbędne ulepszenia: usuwa szum, poprawia przekosy, prostuje wiersze tekstu oraz poprawia zniekształcenia trapezowe.

Uwaga: Wykonanie tych operacji może trochę potrwać.

Jeśli chcesz, aby program ABBYY FineReader 12 automatycznie poddawał wstępnej obróbce wszystkie otwarte lub zeskanowane obrazy, wykonaj poniższe instrukcje.

 1. Otwórz okno dialogowe Opcje (Narzędzia > Opcje…).
 2. Przejdź do karty Skanuj/Otwórz i w grupie Ogólne zaznacz opcję Automatycznie przetwarzaj dodawane strony oraz wybierz potrzebne czynności w grupie Wstępne przetwarzanie obrazu.

Uwaga: funkcję automatycznego wstępnego przetwarzania obrazów można również włączyć i wyłączyć w oknie dialogowym Otwieranie obrazu (Plik > Otwórz plik PDF lub obraz…) oraz w oknie dialogowym skanowania.

Ręczna edycja obrazów

Można wyłączyć automatyczne wstępne przetwarzanie i edytować obrazy ręcznie w Edytorze obrazów.

Aby ręcznie edytować obraz, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Uruchom Edytor obrazów, klikając polecenie Edytuj obraz… w menu Strona.

Po lewej stronie EDYTOR OBRAZÓW znajduje się strona dokumentu FineReader, która była wybrana przy uruchamianiu Edytora obrazów. Po prawej stronie znajdują się karty zawierające narzędzia do edycji obrazów.

 1. Wybierz narzędzie i dokonaj odpowiednich zmian. Większość narzędzi można zastosować zarówno do wszystkich, jak i wybranych stron dokumentu. Strony można wybrać z listy rozwijanej Zaznaczenie oraz w oknie Strony.
 2. Po zakończeniu edycji obrazu kliknij przycisk Zamknij edytor obrazów.

Edytor obrazów zawiera następujące narzędzia:

 • Zalecane wstępne przetwarzanie Program automatycznie określa, jakie poprawki należy nanieść na obrazie. Wśród poprawek, jakie mogą zostać naniesione, znajdują się usunięcie szumu i zamazania, odwrócenie kolorów (zmiana koloru tła na jasny), korekta przekosów, wyprostowanie wierszy tekstu, korekta zniekształceń trapezoidalnych oraz docięcie krawędzi obrazu.
 • Prostowanie Wykonuje korektę przekosów.
 • Wyprostuj linie tekstuProstuje nierówne wiersze tekstu na obrazie.
 • Korekta zdjęć Narzędzia z tej grupy umożliwiają wyprostowanie wierszy tekstu, usunięcie szumu i zamazania oraz zmianę koloru tła na biały.
 • Popraw zniekształcenia trapezowe Poprawia zniekształcenia trapezowe i usuwa krawędzie obrazów niezawierające żadnych przydatnych danych. Po wybraniu tego narzędzia na obrazie pojawia się niebieska siatka. Można przeciągnąć jej rogi do rogów obrazu. Jeśli czynność ta zostanie wykonana poprawnie, poziome linie siatki będą równoległe do wierszy tekstu. Następnie kliknij przycisk Poprawne.
 • Obróć i odbij Narzędzia w tej grupie umożliwiają obracanie obrazów i odbijanie ich w pionie oraz poziomie, tak aby znajdujący się na nich tekst biegł we właściwym kierunku.
 • Podziel Narzędzia w tej grupie umożliwiają podzielenie obrazu na części. Funkcja ta jest przydatna, gdy skanowane są książki i trzeba rozdzielić sąsiadujące strony.
 • Obetnij Usuwa krawędzie obrazu niezawierające przydatnych informacji.
 • Inwersja Odwraca kolory obrazu. Funkcja ta może być przydatna, gdy tekst na obrazie ma nietypowy kolor (jasny tekst na ciemnym tle).
 • Rozdzielczość Zmienia rozdzielczość obrazu.
 • Jasność i kontrast Zmienia poziom jasności i kontrastu obrazu.
 • Poziomy Narzędzie to umożliwia dostosowanie poziomu kolorów obrazu przez zmianę intensywności cieni, światła i półtonów.

Aby zwiększyć kontrast obrazu, użyj suwaków na histogramie Poziomy wejścia. Suwak z lewej strony ustawia kolor, który będzie traktowany jako najciemniejsza część obrazu, a prawy — kolor, który będzie traktowany jako najjaśniejsza część obrazu. Przesunięcie środkowego suwaka w prawo spowoduje przyciemnienie obrazu, a w lewo — jego rozjaśnienie.

Aby zmniejszyć kontrast, posłuż się suwakami poziomów wyjścia.

 • Gumka Ściera część obrazu.
 • Usuń kolorowe oznaczenia Usuwa kolorowe znaczniki i oznaczenia wykonane długopisem w celu poprawy jakości rozpoznawania zakrytego przez nie tekstu. Narzędzie to jest przeznaczone do skanowanych dokumentów z ciemnym tekstem na białym tle. Nie należy używać tego narzędzia na zdjęciach i dokumentach z kolorowym tłem.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.