Vytváření vlastních automatických úloh

(Pouze u aplikace ABBYY FineReader Corporate)

Potřebujete-li použít kroky zpracování, které nejsou k dispozici ve vestavěných automatizovaných úlohách, můžete vytvářet vlastní automatizované úlohy.

 1. V okně Úloha klikněte na kartu Mé úlohy a poté klikněte na tlačítko Vytvořit nový.
 2. V dialogovém okně Nastavení úlohy zadejte název své úlohy do okna Název úlohy.
 3. V podokně napravo zvolte, pro jaký druh dokumentu ABBYY FineReader se má úloha používat:
  • Vytvořit nový dokument

Zvolíte-li tuto možnost, při spuštění úlohy se vytvoří nový dokument ABBYY FineReader. Poté zadejte, jaké možnosti dokumentu má program použít pro zpracování daného dokumentu. Můžete volit mezi globálními možnostmi zadanými v programu a možnostmi, které zadáte pro danou úlohu.

 • Vybrat existující dokument

Tuto možnost zvolte, pokud chcete, aby úloha zpracovala obrázky z existujícího dokumentu FineReader. Musíte zadat buď některý dokument aplikace FineReader, nebo si zvolte, aby vám program při každém spuštění úlohy položil dotaz na výběr dokumentu.

 • Použít stávající dokument

Zvolíte-li tuto možnost, budou zpracovány obrazy z aktivního dokumentu ABBYY FineReader.

 1. Zvolte, jakým způsobem budete získávat obrazy:
  • Otevřít obraz nebo PDF

Tuto možnost zvolte, pokud chcete, aby úloha zpracovala obrázky nebo dokumenty PDF ze složky. Musíte zadat buď některou ze složek, nebo se zvolte, aby vám dotaz na výběr složky položil při každém spuštění úlohy program.

 • Skenovat

Zvolíte-li tuto možnost, budete muset oskenovat stránky.

Poznámka:

 • Tento krok je volitelný, pokud jste již dříve zvolili možnost Vybrat existující dokument nebo Použít stávající dokument.
 • Pokud se obrázky vkládají do dokumentu, který již obrázky obsahuje, zpracují se pouze obrázky nově přidané.
 • Pokud některý dokument ABBYY FineReader, který má být zpracován, obsahuje již některé rozpoznané a některé analyzované stránky, nebudou rozpoznané stránky znovu zpracovány a analyzované stránky budou rozpoznány.
 1. Přidejte krok Analyzovat, aby se v obrazech vyhledaly oblasti, a poté tento krok konfigurujte:
  • Automaticky analyzovat rozvržení, poté oblasti upravit ručně

Aplikace ABBYY FineReader provede analýzu obrázků a identifikuje v nich příslušné oblasti na základě obsahu.

 • Vykreslit oblasti ručně

Aplikace ABBYY FineReader si vyžádá vykreslení příslušných oblastí ručně.

 • Použít šablonu oblasti

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby byla použita stávající šablona oblasti, když program analyzuje dokument. Musíte zadat buď některou z šablon, nebo si zvolte, aby vám dotaz na výběr šablony položil při každém spuštění úlohy program. Podrobnosti viz "Používání šablon oblasti."

 1. Přidejte krok Číst, potřebujete-li rozpoznat obrázky. Program poté použije možnosti rozpoznávání zadané v kroku 3.

Poznámka: Po přidání kroku Číst se automaticky přidá krok Analyzovat.

 1. Přidejte krok Číst, aby se rozpoznaný text uložil ve formátu dle vašeho výběru, odešlete text nebo obrazy e-mailem, nebo vytvořte kopii dokumentu ABBYY FineReader. Jedna úloha může obsahovat několik kroků Číst:
  • Uložit dokument

Zde můžete zadat název souboru, jeho formát, možnosti souboru a složku, do níž se soubor uloží.

Poznámka: Abyste nemuseli při každém spuštění úlohy specifikovat novou složku, zvolte možnost Vytvořit podsložku s časovým razítkem.

 • Odeslat dokument

Zde lze vybrat aplikaci, v níž se má výsledný dokument otevřít.

 • Odeslat dokument e-mailem

Zde můžete zadat název souboru, jeho formát, možnosti souboru a e-mailovou adresu, na niž se má soubor odeslat.

 • Uložení obrázků

Zde lze zadat název souboru, jeho formát a složku, do níž se má obrazový soubor uložit.

Poznámka: Chcete-li uložit všechny obrázky do jednoho souboru, vyberte možnost Uložit jako jeden vícestránkový obrazový soubor (týká se pouze obrázků ve formátech TIFF, PDF, JB2, JBIG2 a DCX).

 • Odeslat obrazy e-mailem

Zde lze zadat název souboru, jeho formát a e-mailovou adresu, na níž bude obrazový soubor odeslán.

 • Uložit dokument aplikace FineReader

Zde můžete zadat složku, do níž se má dokument aplikace ABBYY FineReader uložit.

Poté zadejte, jaké možnosti má program použít pro uložení výsledků. Můžete volit mezi globálními možnostmi zadanými v okamžiku ukládání v programu a možnostmi, které zadáte pro danou úlohu.

 1. Veškeré zbytné kroky z úlohy odstraňte stisknutím tlačítka .

Poznámka: V některých případech má odstranění jednoho kroku za následek nutnost odstranění jiného kroku. Pokud například odstraníte krok Analyzovat, krok Číst bude také odstraněn, protože rozpoznávání nemůže být prováděno bez analýzy obrazu.

 1. Jakmile jste nakonfigurovali všechny požadované kroky, klikněte na tlačítko Dokončit.

Nově vytvořená úloha se objeví v kartě Mé úlohy okna Úloha. Úlohu můžete uložit pomocí Správce úloh (klikněte na Nástroje > Správce úloh… a Správce úloh se otevře).

Můžete také načíst dříve vytvořenou úlohu: v kartě Mé úlohy klikněte na možnost Načíst z disku a vyberte soubor obsahující úlohu, kterou potřebujete.

V aplikaci ABBYY FineReader můžete měnit, kopírovat, odstraňovat, importovat a exportovat vlastní automatizované úlohy. Podrobnosti naleznete v části "Automatizované úlohy."

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.