Инсталиране и стартиране на ABBYY FineReader

Инсталиране на ABBYY FineReader на един компютър

  1. Щракнете двукратно върху файла Setup.exe в инсталационния диск или друг носител за разпространение.
  2. Следвайте инструкциите на екрана на Асистента за инсталиране.

Внедряване ABBYY FineReader PDF в LAN

ABBYY FineReader може да се инсталира и използва в локална мрежа*. Методите за автоматизирана инсталация Ви предоставят скорост и гъвкавост при инсталиране на ABBYY FineReader в локална мрежа, защото не трябва да инсталирате програмата ръчно на всяка отделна работна станция.

Инсталацията се състои от два етапа. Първо програмата се инсталира на сървъра. От сървъра програмата може да се инсталира на работните станции по един от следните четири метода:

  • Използване на Active Directory
  • Използване на Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • От командния ред
  • Ръчно в интерактивен режим

За повече информация относно инсталирането на ABBYY FineReader на работни станции, използване на License Manager и работа с програмата в локална мрежа вижте Ръководство на системния администратор.

Стартиране на ABBYY FineReader

За да стартирате ABBYY FineReader PDF:

  • Щракнете върху Старт в Windows, след което върху Всички приложения > ABBYY FineReader PDF (в Windows 10 щракнете върху Старт > Всички приложения, след което върху ABBYY FineReader PDF).
  • Или щракнете с десен бутон върху файла с документа в Windows Explorer (трябва да бъде в един от поддържаните формати), след което върху Редактиране с ABBYY FineReader PDF или Конвертиране с ABBYY FineReader PDF и изберете една от командите за конвертиране.

* Тази функция не се предлага в някои версии на ABBYY FineReader. Вижте също: FineReader страница в уебсайта на ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/) за списък с версиите и техните функции.

5/17/2023 7:34:30 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.