Търсене в PDF документи

Редакторът на PDF Ви позволява да търсите, да осветявате, да замествате и да редактирате информация. Търсенето ще се извърши не само в основния текст на документа, но и в коментари, горни и долни колонтитули, както и в метаданните. Благодарение на разпознаването във фонов режим, ще можете да извършвате търсене във всеки PDF документ, включително и сканиран такъв. За да се опрости навигацията в резултатите от търсенето, те ще бъдат показани в отделен панел. Думи или фрази, които са намерени в основното тяло на текста, ще бъдат осветени. Така по-лесно ще можете да избирате, замествате или редактирате всички намерени думи или фрази.

Съдържание на главата:

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.