ABBYY Hot Folder

(само за ABBYY FineReaderCorporate)

ABBYY FineReader включва ABBYY Hot Folder, модул за планиране, който Ви позволява да изберете папка с изображения и да зададете часа, в който ABBYY FineReader да обработи съдържащите се в тази папка изображения. Можете например да планирате график, в който компютъра Ви да разпознава изображения през нощта.

За да можете автоматично да обработвате изображения в дадена папка, създайте задача за обработка на тази папка, като укажете отварянето, разпознаването и опциите за запис на изображението. Трябва да укажете и колко често ABBYY FineReader да проверява папката за нови изображения (на постоянни интервали или само веднъж) и да укажете начален час за изпълнение на задачата.

Важно! В момента, когато задачата трябва да започне, компютърът Ви трябва да е включен и трябва да сте влезли в системата.

Инсталиране и стартиране на ABBYY Hot Folder

По подразбиране ABBYY Hot Folder се инсталира на Вашия компютър заедно с ABBYY FineReader 12. Ако по време на персонализирано инсталиране сте избрали да не инсталирате ABBYY Hot Folder, можете да го инсталирате по-късно, като следвате инструкциите по-долу:

 1. В лентата за задачи на Windows щракнете върху Старт и след това изберете Контролен панел.
 2. Щракнете върху Програми и компоненти.

Забележка: Ако използвате Windows XP, щракнете върху Добавяне или премахване на програми.

 1. От списъка на инсталираните програми изберете ABBYY FineReader 12 и след това щракнете върху Промяна.
 2. В диалогов прозорец Инсталиране по избор изберете ABBYY Hot Folder.
 3. Следвайте инструкциите на инсталационната програма.

Стартиране на ABBYY Hot Folder

Има няколко начина за стартиране на ABBYY Hot Folder:

 • Изберете Старт>Всички програми>ABBYY FineReader 12, после изберете ABBYY Hot Folder или
 • От главния прозорец на ABBYY FineReader 12 изберете Инструменти>Hot Folder… или
 • Щракнете двукратно върху иконата на ABBYY Hot Folder в лентата със задачи на Windows (тази икона ще се появи, след като настроите поне една гореща папка)

Когато стартирате ABBYY Hot Folder, се отваря неговият главен прозорец. Използвайте бутоните в лентата за инструменти, за да настроите, копирате, изтриете и стартирате задачи за обработка на папки. Можете също да видите подробни отчети за всяка папка.

Главният прозорец на ABBYY Hot Folder показва списъка с настроени задачи. За всяка задача е показан пълния път до съответната гореща папка, заедно с нейния текущ статус и планираното време за обработка.

Задачите могат да имат следните статуси:

Статус Описание
Стартирано… Изображенията в папката се обработват.
Планирано Избрали сте да проверявате горещата папка за изображения само веднъж при стартиране. Времето на стартиране е указано в колона Следващо време за стартиране.
Спряно Обработката е била спряна от потребителя.
Завършено Обработката на изображения в папката е приключена.
Грешка (виж регистър) Открита е грешка при обработка на изображенията в папката. ABBYY FineReader не е завършил обработката на задачата. За да откриете причината за грешката, изберете папката с грешка и щракнете върху бутон Преглед на регистъра.

Можете да запишете всяка задача за бъдещо използване:

 1. Щракнете върху бутона в лентата с инструменти и изберете Експортирай…
 2. Задайте името на задачата и пътя до задачата.
 3. Щракнете върху Запиши.

За да заредите предварително записана задача:

 1. Щракнете върху бутона в лентата с инструменти и изберете Импортирай…
 2. Изберете желаната задача и щракнете върху Отвори.

Създаване на нова задача за папка

 1. От лентата с инструменти на ABBYY Hot Folder щракнете върху бутон Нова.
 2. В полето Име на задача въведете името на задачата.
 3. В прозореца Hot Folder изберете колко често трябва да се стартира задачата:
  • Стартирай еднократно (задачата ще се стартира еднократно във времето, което зададете)
  • Повторно (задачата ще се стартира многократно)
 4. Задайте папката или документа, които съдържат изображенията за обработка.
  • Файл от папка Ви позволява да обработвате изображения в локални и мрежови папки
  • Файл от FTP Ви позволява да обработвате изображения в папки на FTP сървър.

Ако се изискват име и парола за достъп до FTP папката, въведете ги в полетата Потребителско име и Парола съответно. Ако не се изискват име и парола, изберете опцията Анонимен потребител.

 • Файл от Outlook Ви позволява да обработвате изображения от пощенската си кутия.
 • FineReader документ отваря изображения, записани във FineReader документ.

За повече информация за цветовете на документа, вижте "Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване."

От Оригинални файлове задайте дали оригиналните файлове трябва да се запазят, изтрият или преместят.

 1. В стъпката Анализ и прочитане конфигурирайте опциите за анализ и разпознаване на документа.
  • От падащия списък Език на документа изберете езика на текста, който ще бъде разпознаван.

Забележка: Можете да изберете повече от един език.

 • От Настройки за обработка на документ задайте дали документът трябва да бъде разпознат или анализиран и дали е необходима предварителна обработка на страниците с изображения. Ако е необходимо, задайте допълнителни опции за разпознаване и предварителна обработка, като щракнете съответно върху Опции за разпознаване… и Oпции за предварителна обработка….
 • Ако не трябва да запазвате оригиналните цветове, можете да настроите програмата да обработва изображенията в черно-бял режим. За да направите това, изберете опцията Конвертиране на изображения в черно-бяло от Цветови режим.
 • Задайте дали програмата трябва да определи областите автоматично или да използва шаблон на областта за целта.
 1. От падащия списък Запис и споделяне изберете как трябва да се запишат документите.
  • От падащия списък Запиши като изберете целевия формат.

Съвет: Щракнете върху Oпции…, ако искате да зададете допълнителни опции за запис.

 • В полето Папка задайте папката, в която трябва да се запишат документите след обработка.
 • От падащия списък Извеждане изберете начин на записване:
  • Създаване на отделен документ за всеки файл (запазва йерархията на папките) създава отделен документ за всеки файл
  • Създаване на отделен документ за всяка папка (запазва йерархията на папките) създава един документ за всички файлове, записани в конкретна папка
  • Създай един документ за всички файлове създава един документ за всички файлове
 • В полето Име на файл въведете името, което ще бъде зададено на документите след обработката.

Съвет: Можете да зададете няколко стъпки за запис за дадена папка, за да запишете резултатите от обработката в различни формати.

 1. Щракнете върху OK.

Настроената задача ще бъде показана в главния прозорец на ABBYY Hot Folder.

Забележка. Файловете за задачата се записват в %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\12.00. (за Microsoft Windows XP в %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\12.00).

Важно! За да се стартират задачите, компютърът Ви трябва да е включен и Вие трябва да сте влезли в системата.

За да видите съобщение при всяко приключване на задача, щракнете върху .

Над лентата за задачи в Windows ще се покаже прозорец със съобщението.

Промяна на свойствата на задача

Можете да промените свойствата на съществуваща задача.

 1. Спрете задачата, чиито свойства желаете да промените.
 2. От лентата с инструменти на ABBYY Hot Folder щракнете върху бутон Промяна.
 3. Направете необходимите промени и щракнете върху OK.

Регистър на обработката

Изображенията в гореща папка се обработват според дефинираните от Вас настройки. ABBYY Hot Folder пази подробен регистър на всички дейности.

Регистърният файл съдържа следната информация:

 • Името на задачата и нейните настройки
 • Грешки и предупреждения (ако има)
 • Статистики (брой обработени страници, брой грешки и предупреждения, брой неясни символи)

За да разрешите регистриране:

 • От лентата с инструменти на ABBYY Hot Folder щракнете върху .

Регистърният файл ще бъде записан като TXT файл в същата папка, която съдържа файловете с разпознатия текст.

За да видите регистър:

 1. В главния прозорец на ABBYY Hot Folder изберете задачата, която желаете да проверите.
 2. Щракнете върху бутон Регистър от лентата с инструменти.

Забележка: За да видите информация за напредъка на задачата, посочете с мишката върху статуса на задачата.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.