Кратък речник

А Д Е З И К Л М Н О П Р С Т Ц Ш Я

ABBYY Business Card Reader  е удобно приложение, което дава възможност на потребителите да сканират визитни картички, да събират данните за контактите и да експортират тези данни в различни електронни формати. Това приложение може също да работи със сканирани и фотографирани визитни картички, съхранени на потребителски компютри.

ABBYY FineReader документ е обект, създаден от ABBYY FineReader за обработка на хартиен документ. Той съдържа изображения на страниците на документа, разпознатия текст (ако има такъв) и програмните настройки.

ABBYY Hot Folder е модул за планиране, който дава възможност на потребителите да изберат папка с изображения и да укажат час за обработка на изображенията в папката. ABBYY FineReader автоматично ще обработи изображенията в избраната папка.

ABBYY Screenshot Reader е приложение, което позволява създаване на снимки на екрани и разпознаване на текст в тях.

ADRT® (Адаптивна технология за разпознаване на документи) е технология, която подобрява качеството на конвертиране на документи с множество страници. Например тя разпознава елементи като заглавия, горни и долни колонтитули, бележки под линия, номерация на страници и подписи.

ID за поддръжка е уникален идентификатор на сериен номер, който съдържа информация за лиценза и компютъра, на който се използва. ID за поддръжка осигурява допълнителна защита и се проверява от отдела за техническа поддръжка преди предоставяне на техническа поддръжка.

ID на продукт е параметър, който се генерира автоматично на базата на хардуерната конфигурация при активирането на ABBYY FineReader на конкретен компютър.

License Manager е средство, използвано за управление на лицензи на АBBYY FineReader и активиране на ABBYY FineReader 12 Corporate.

Omnifont система е система за разпознаване, която разпознава символи от произволен шрифт без предварително обучение.

PDF Настройки за защита са ограничения, които предотвратяват отварянето, редактирането, копирането и отпечатването на PDF документ. Тези настройки включват пароли за отваряне на документ, пароли за работа с документ и нива на криптиране

PDF с етикети е PDF документ, който съдържа информация за структурата на документа, например логическите му части, изображения и таблици. Структурата на документа се кодира в PDF етикети. PDF файл с такива етикети може да бъде мащабиран за различни екранни размери и ще се показва добре на ръчни устройства.

Unicode е стандарт, разработен от Unicode Consortium (Unicode, Inc.) и е 16-битова международна система за кодиране за обработка на текстове.

Нагоре

А

Абревиатура е съкратена форма на дума или фраза (напр. MS-DOS за Дискова операционна система на Microsoft, ОН за Обединените нации и др.).

Автоматизирана задача е набор от стъпки за обработка на документ. ABBYY FineReader 12 включва известно количество предварително конфигурирани автоматизирани задачи, които могат да се отворят от прозорец Задачи. Потребителите могат също да създават свои собствени автоматизирани задачи.

Автоматично подаващо устройство (ADF) е устройство, което автоматично подава документи в скенера. Скенер с ADF може да сканира множество страници без ръчна намеса. ABBYY FineReader може да работи с документи с множество страници.

Активиране е процес на придобиване на специален код от ABBYY, позволяващ на потребителя да използва в пълен режим своето копие на продукта на даден компютър.

Активна област е текущо избраната област от изображението, която може да бъде изтривана, местена или модифицирана. За да направите дадена област активна, щракнете върху нея. Рамката, ограждаща активна област, е почернена и има малки квадратчета, които могат да бъдат изтегляни за промяна на нейния размер.

Анализ на документ е процес на идентифициране на логическата структура на документ и на областите, които съдържат различни видове данни. Анализът на документа може да се извършва автоматично или ръчно.

Д

Допълнително тире е тире (¬), което показва къде точно трябва да се раздели дума или комбинация от думи, ако то е в края на реда (например „autoformat“ трябва да се раздели като "auto" и "format"). ABBYY FineReader заменя всички тирета от речниковите думи с допълнително тире.

Драйвер е програма, която управлява периферно устройство на компютъра (например скенер, монитор и т.н.).

Думи с ниска достоверност са думи, които съдържат един или повече символа с ниска достоверност.

Е

Едноразмерен шрифт е шрифт (като Courier New), при който всички символи са с еднакво разстояние между тях. За по-добър резултат при разпознаването на едноразмерни шрифтове, изберете Инструменти > Опции..., щракнете върху раздел Документ и изберете Машинописен от Тип на документа.

Ефекти на шрифта е начинът, по който изглежда шрифтът (напр. почернен, курсив, подчертан, зачертан, долен индекс, горен индекс, малки букви).

Нагоре

З

Забранени символи са символи, за които смятате, че никога няма да се появят в текст за разпознаване. Задаването на забранени символи увеличава скоростта и качеството на разпознаване.

И

Игнорирани символи са всички небуквени символи, открити в думите (например символи за срички или ударения). Тези символи ще бъдат игнорирани по време на проверката за правопис.

К

Код за активиране е код, издаван от ABBYY за всеки потребител на ABBYY FineReader 12 по време на активирането. Кодът за активиране се използва за активиране на ABBYY FineReader на компютъра, генерирал ID на продукта.

Кодова страница е таблица, която установява съответствие между символите и техните кодове. Потребителите могат да избират необходимите символи от наличните в кодовата таблица.

Л

Лигатура е комбинация от два или повече  "слепени" символа (например fi, fl, ffi). Тези символи са трудни за разделяне от ABBYY FineReader. Разглеждането им като един символ подобрява точността на разпознаване.

М

Мениджър на задачи е функция на ABBYY FineReader, която позволява изпълнение, създаване и редактиране на автоматизирани задачи, както и изтриване на потребителски автоматизирани задачи.

Модел е набор от връзки между усреднените изображения на символи и съответните им имена. Моделите се създават, когато обучите ABBYY FineReader за конкретен текст.

Н

Негативно изображение е изображение с бели символи, отпечатани на тъмен фон.

Нагоре

О

Област е част от изображение, оградено в рамка и съдържащо определен вид данни. Преди да извърши разпознаване, ABBYY FineReader открива области с текст, изображения, таблици и баркодове, за да определи кои части от изображението трябва да бъдат разпознати и в какъв ред.

Област за разпознаване е област с изображение, което ABBYY FineReader трябва да анализира автоматично.

Област с баркод е област с изображение, която съдържа баркод.

Област с изображение е графична област, която съдържа изображение. +Този тип област може да съдържа изображение или друг обект (напр. фрагмент от текст), който трябва да се представи като изображение.

Област с таблица е област с изображение, която съдържа данни в таблична форма. Когато програмата прочете този тип област, тя очертава вертикални и хоризонтални разделители вътре в областта, за да формира таблица. Тази област след това се извежда като таблица в изходния текст.

Област с текст е област с изображение, което съдържа текст. Областите с текст могат да съдържат текст само в една колона.

Област с фоново изображение е област от изображение, която съдържа снимка с разпечатан върху нея текст.

Обучение е процесът на създаване на връзка между изображението на символ и самия символ. (За подробности вижте секция "Разпознаване с обучение".)

Опции на документ е набор от опции, които могат да бъдат избрани от диалоговия прозорец Опции (Инструменти > Опции). Опциите на документа включват и потребителските езици и модели. Опциите на документа могат да бъдат записвани и след това използвани в други ABBYY FineReader документи.

Основна форма е "речникова" форма на дума (заглавните думи на речниковите статии обикновено се дават в техните основни форми).

Оформление на страница е подреждането на текст, таблици, изображения, параграфи и колони в страницата. Шрифтовете, размерите на шрифтовете, фонът и ориентацията на текста също са част от оформлението на страницата.

П

Парадигма е наборът от всички граматични форми на дадена дума.

Парола за отваряне на документ е парола, предотвратяваща отварянето на PDF документ, докато потребителят не въведе зададената от автора парола.

Парола за работа с документ е парола, която предотвратява редактирането и отпечатването на PDF документ от други потребители, докато не бъде въведена зададената от автора парола. Ако за PDF документ са зададени определени настройки за сигурност, другите потребители няма да могат да променят тези настройки, докато не въведат паролата за работа с документ.

Нагоре

Р

Разделители са символи, които могат да разделят думи (например /, \, тире), и които са отделени от другите думи с интервали.

Режим на сканиране е параметър за сканиране, който определя дали изображението трябва да се сканира в черно-бяло, скала на сивото или цветно.

Резолюция е параметър при сканиране, който се измерва в точки на инч (dpi). Резолюция от 300 dpi трябва да се използва за текстове с размер на шрифта 10 pt или повече, 400 до 600 dpi е за предпочитане при текстове с по-малки размери на шрифта (9 pt или по-малко).

С

Символи с ниска достоверност  са символи, които може да са били разпознати погрешно от програмата.

Скенер е устройство за въвеждане на изображения в компютъра.

Съставна дума е дума, съставена от две или повече съществуващи думи. В ABBYY FineReader съставна дума е дума, която програмата не може да намери в речника, но която може да създаде от две или повече думи в речника.

Т

Тип документ е параметър, който казва на програмата как е бил отпечатан оригиналният текст (напр. на лазерен принтер, на пишеща машина и т.н.). За текстове, отпечатани на лазерен принтер, изберете Автоматично; за текстове на пишеща машина изберете Машинописен; за факсове изберете Факс.

Точки на инч (dpi) е мерна единица за резолюцията на изображения.

Ц

Цветови режим определя дали цветовете на документа трябва да бъдат запазени. Черно-белите изображения водят до по-малки ABBYY FineReader документи и са по-бързи за обработка.

Ш

Шаблон на област е шаблон, който съдържа информация за размера и разположенията на областите в сходни документи.

Я

Яркост е параметър на изображението, който отразява количеството на белия цвят в изображението. Увеличаването на яркостта прави изображението "по-бяло". Задаването на подходяща стойност на яркостта увеличава качеството на разпознаване. За подробности вижте "Сканиране на документи на хартиен носител."

Нагоре

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.